Contante betaling – De facturen dienen contant te worden betaald, d.w.z. onmiddellijk na de ontvangst van de factuur en voor levering van de materialen.

Eigendomsvoorbehoud – Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven deze eigendom van de verkoper.

Voorschot – Bij de ondertekening van de bestelbon dient een voorschot te worden betaald van één derde van het totale bedrag.

Klachten – Klachten dienen binnen 8 dagen schriftelijk te worden ingediend. Klachten zullen niet aanvaard worden indien de koopwaar behandeld of gebruikt is.

Aanvaarding – Door de inontvangstname van de goederen erkent de koper dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek.

Geldigheidstermijn – De bestekken en prijsoffertes zijn 30 dagen geldig en gebaseerd op de thans geldende relevante kostprijzen, zoals materialen, energie en lonen. Indien de prijzen onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt de verkoper zich het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen, nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogt gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

Verwijlinteresten – Na de vervaldatum van de factuur, zal het verschuldigde bedrag, met volle recht, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 15% en met een minimumbedrag van €30. Onkosten en inningskosten zijn in deze verwijlinteresten niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Niet-betaling – Bij niet-betaling kan de verkoper verdere leveringen, prestaties en diensten stopzetten. Rechtbank – Voor geschillen tussen de partijen zal uitsluitend de rechtbank van Brussel bevoegd zijn