Algemene verkoops- en betaalvoorwaarden

  • De facturen dienen contant te worden betaald binnen de gestelde termijn. Na de uiterste vervaldatum van de factuur, zal het verschuldigde bedrag, met volle recht, verhoogt worden met een intrest van 15 % per jaar achterstel en met een minimumbedrag van € 30,00. Onkosten en inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
  • Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven ze eigendom van de koper.
  • Klachten dienen binnen de 8 dagen schriftelijk ingediend, zij zullen niet aanvaard worden indien de koopwaar behandeld of gebruikt is.
  • Door de in ontvangst name of het aannamen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoord aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek.
  • Voor geschillen tussen de partijen zal uitsluitend de rechtbank van Brussel bevoegd zijn.
  • De bestekken en prijsoffertes zijn 30 dagen geldig en gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen, nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogt gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
  • Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
  • Bij de ondertekening van de bestelbon dient een voorschot betaald te worden van één derde van het totale bedrag.